Opening and dedication of our church space/Otvaranje i posvećenje našeg crkvenog prostora

This week from Friday to Sunday, October 20th-22nd, we will have opening and dedication of our new church space.

God has been good to us and by your great help we now have place where we can praise and worship our God and where we can pray daily and give glory to our Lord and Savior Jesus Christ.

On this opening days we will have different guests.

First night we will have someone from city major office (may be city major himself will come), priest from Catholic and Ortodox church, representative from Multireligious organization Zenica and president of new registred Protestant-Evangelical alliance in Bosnia and Herzegovina. Also some TV station will come to record our church dedication service.
Also, all this days we will have with us our beloved brothers and sisters from US, Austria and Croatia.

Second, Saturday, night will be special for us. That night we will dedicate to our relationship with Jewish people. Unfortunately, Jewish congregation from Sarajevo won’t be able to come due to some meetings they have in Montenegro but we will have president of Jewish community in Zenica with us. 
Our church is based on blessing those from whom Messiah came and who are “natural branches” of “cultivated oil tree” (Romans 11: 24). There are many verses in Old and New Testament that speak to us that we shall bless God of Abraham, Isaak and Jakob,  and we as church want to do this in spite of all that’s happening today.

Last day, on Sunday, we will have regular church service with two video greetings from our friends from US.

All this days we will have a boy who will make pictures and we will update you as soon as all is done.

Times of meetings:
Friday 6 pm
Saturday 10:30 am and 6 pm
Sunday 10 am

 

Ove sedmice, od petka do nedjelje, 20. do 22. oktobra, imaćemo otvaranje i posvećenje našeg novog crkvenog prostora.

Bog je bio dobar prema nama i uz vašu veliku pomoć sada imamo mjesto gdje možemo slaviti i obožavati našeg Boga i gdje se možemo svakodnevno moliti i dati slavu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Kristu.

Na ove dane otvaranja imat ćemo različite goste.

Prve večeri imaćemo nekoga iz gradske uprave (možda će doći i sam gradonačelnik), sveštenike iz katoličke i pravoslavne crkve, predstavnika Međureligijskog odbora u Zenici i predsjednika novoregistrovanog Protestantsko-evanđeoskog saveza u Bosni i Hercegovini.
Doći će i neke TV stanice da snime našu službu posvećenja crkve. Također, svih ovih dana sa nama će biti naša voljena braća i sestre iz SAD-a, Austrije i Hrvatske.

Druga noć, subota, će za nas biti posebna. Tu noć ćemo se posvetiti našem odnosu sa jevrejskim narodom. Nažalost, jevrejska zajednica iz Sarajeva neće moći doći zbog nekih sastanaka koje imaju u Crnoj Gori, ali će sa nama biti predsjednik jevrejske opštine Zenica.
Naša crkva je utemeljena na blagosiljanju onih od kojih je Mesija došao i koji su “prirodne grane” “pitomog maslinovog drveta” (Rimljenima 11: 24). Postoje mnogi stihovi u Starom i Novom zavjetu koji nam govore da trebamo blagosloviti Boga Abrahamova, Isakova i Jakovljeva, i mi kao crkva želimo to učiniti uprkos svemu što se danas dešava.

Posljednjeg dana, u nedjelju, imaćemo redovno bogosluženje sa dvije video čestitke naših prijatelja iz SAD-a. Sve ove dane imaćemo momka koji će praviti slike i poslaćemo vam izvještaj čim sve bude gotovo.

Vrijeme održavanja sastanaka:
Petak 18 sati
Subota 10:30 i 18 sati
Nedjelja 10 ujutro